Tổng thầu EPC

HICON đảm nhiệm các dự án xây dựng với tư cách Tổng thầu EPC, bao gồm:

  • Xin giấy phép xây dựng
  • Thiết kế
  • Cung ứng thiết bị và công nghệ
  • Thi công xây dựng và lắp đặt
  • Chạy thử và bàn giao cho Chủ đầu tư.